ТЕЛЕФОН: 0877 670001 EMAIL: info@christian-bg.com

Гаранция и връщане

Online магазин CHRISTIAN предлага търговска гаранция от 30 дни от датата на получаването на стоките.Гаранцията е валидна само на територията на Република България.

При разлепване и отстраним дефект обувките се отремонтират. Online магазин CHRISTIAN поема разходите по ремонта и куриерската услуга.
Не се връщат пари и не се дава нова стока. Online магазин CHRISTIAN ще отремонтира обувките в най-кратък срок(съгласно ЗЗП до 30 дни от датата на предявената рекламация).

Дефекти даващи основание за рекламация:

  • сцепване на кожата (но не наранена повърхност на кожата в следствие от експлоатацията на обувките).
  • пречупване на ходилото
  • разцепено ходило
  • падане на форта
  • счупване на кленката или металната пластина в камерната част на обувката.


Клиентът трябва да уведоми online магазин CHRISTIAN писменно с e-mail за предявената рекламация. В деня на получаване на e-mail(само в работни дни) online магазин CHRISTIAN ще се свърже с клиента по телефона за уточняване на детайлите по рекламацията.

Рекламации не се приемат при опит за увреждане и дефекти, които са в следствие на неправилна употреба и поддържане или са причинени умишлено!
Пропускането на вода не се счита за рекламация по смисъла на тази гаранция.

Съгласно чл.55 по ЗЗП клиента има право да върне закупените стоки в срок от 14 дни считано от датата на доставката им. Съгласно Закона за Защита на Потребителите(ЗЗП)стоките трябва да са със запазен търговски вид (да са в оригинална опаковка с поставени етикети и стикери; да не са носени, да нямат видими следи от употреба по ходилото,тока, лицевата страна на кожата и вътрешната страна-хастара). Клиентът не трябва да къса етикета и да отлепя стикерите от стоката докато не се увери ,че няма да я върне в online магазин CHRISTIAN.

Клиентът трябва да уведоми online магазин CHRISTIAN писменно с e-mail за намерението си да върне стоката до 14 работни дни от датата на получаването й. Клиентът заплаща стойността на куриерската услуга и таксата за банков превод при възстановяване на сумата (2.50лв.) за връщане на стоката. Online магазин CHRISTIAN възстановява на клиента стойността на върнатата стока само по банков път в 14 дневен срок от датата на получаването й обратно в online магазин CHRISTIAN. Online магазин CHRISTIAN не приема пратки с наложен платеж!

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112.
   При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.
  Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.
  При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113,
той има право на избор между една от следните възможности: разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.
Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.