Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН WWW.CHRISTIAN-BG.COM

Общите условия уреждат условията за ползване на интернет магазин www.christian-bg.com и взаимоотношенията между страните при сключване на договори за продажба от разстояние през интернет магазин christian-bg.com . Запознайте се с Общите условия внимателно и ако не сте съгласни с тях не използвайте интернет магазин christian-bg.com. Фактът на използване на интернет магазин christian-bg.com ще се счита за съгласие с настоящите Общи условия.

 1. Термини

1.1. “Продавач” означава търговско дружество “Е-магазин КРИСТИАН” ЕООД, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Тодор Димов ” № 25, ап. 2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202583913, данни за контакт: телефон:0877670001; имейл:info@christian-bg.com.

1.2.Интернет магазин” – съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес christian-bg.com.

1.3. “Потребител” означава всяко лице, посетило или осъществило достъп до Уебсайта или част от него.

1.4. “Купувач” означава всеки потребител на интернет магазин christian-bg.com, който предприеме действия за сключване на Договор от разстояние за предлагани на интернет магазин christian-bg.com продукти или услуги. С извършването на Поръчка на предлагани на интернет магазин christian-bg.com продукти или услуги потребителят декларира, че е навършил 18 години и има право да сключва обвързващи договори от свое име, както и че всички предоставени от него данни във връзка с Поръчката са точни, пълни и верни.

1.5. Договор за продажба от разстояние – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от интернет магазин christian-bg.com, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

1.6. “Поръчка” означава предложение на Купувача до Продавача за сключване на Договор от разстояние по отношение на конкретно избрани от Купувача продукти и/или услуги, предлагани на интернет магазин christian-bg.com. За всяка направена от него Поръчка Купувачът се задължава да предостави адрес за доставка на територията на България.

1.7. Потребителски профил – раздел от Уебсайта, формиран от имейл адрес и лична парола, позволяващ заявяване на поръчка от страна на потребителя.

 1. Общи положения

2.1. Настоящите Общи условия уреждат условията за ползване на Уебсайта и взаимоотношенията между Купувач и Продавач при сключване на Договори от разстояние. Моля да се запознаете с тези Общи условия внимателно и ако не сте съгласни с тях да не използвате Уебсайта. Използването на интернет магазин christian-bg.com или отделна негова част, в т.ч. регистрацията на Профил на интернет магазин christian-bg.com, извършването на Поръчка и др., ще се счита за приемате настоящите Общи условия от страна на Потребителя/Купувача.

2.2. Продавачът си запазва правото по всяко време и по своя преценка да прави промени в интернет магазин christian-bg.com и в Общите условия. Такива промени влизат в сила от момента на публикуването им на интернет магазин christian-bg.com, освен ако Продавачът изрично не е посочил друго. Използването на интернет магазин christian-bg.com (в т.ч. регистрацията на потребителският Профил, извършването на Поръчка и др.) ще се счита за приемате Общите условия от страна на Потребителя/Купувача към момента на съответното използване.

2.3. Продавачът, Потребителя и Купувачът се съгласяват и уговорят, че ще признават стойността на електронния подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис на саморъчен в отношенията помежду си и по-специално, че всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронно изявление за установяване на неговото авторство, в това число, но не само използване имейл, на конкретен Профил или др. ще има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.

 1. Поръчки и сключване на Договори от разстояние

3.1.Поръчката на Потребителя/Купувач представлява негово предложение до Продавача за сключване на договор. С изпращането на своя Поръчка, Потребителя/Купувачът заявява своето желание да сключи Договор от разстояние при посочените в нея условия и декларира своето съгласие към Договора от разстояние да се прилагат Общите условия на интернет магазин christian-bg.com в сила към момента на изпращане на Поръчката. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение.

3.2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) .

3.3. След като интернет магазин www.christian-bg.com регистрира направената от потребителя/купувача поръчка прави проверка на наличността на поръчаните продукти към момента на регистрирането и. Ще последва обаждане от интернет магазин www.christian-bg.com към потребителя/купувача за потвърждаване на поръчката от страна на потребителя/купувача. Ако поръчаният продукт е наличен и купувача е потвърдил поръчката си интернет магазин www.christian-bg.com ще изпрати на купувача поръчаните от него продукти до 2 работни дни (по изключение до 4 работни дни).

 

3.4 Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Потребителя се приема за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката/Услугата от Поръчката. Продавачът приема Поръчки единствено при предоставен от Потребителя адрес за доставка на територията на Република България.

3.5. Поръчката на продукти/услуги от интернет магазин christian-bg.com може да изисква създаване на и регистриране в Потребителски Профил от страна на Потребителя/Купувача. Потребителя/Купувачът може да направи своята Поръчка за един или повече продукти, като избере същите и съответните опции за тях (цвят, размер и/или друго приложимо) и ги добави в своята “Кошница”. След като всички желани продукти са добавени в “Кошницата“, Потребителя/Купувачът следва да избере начин на плащане и да посочи адрес за доставка на продуктите на територията на Република България. За да направи своя избор валидна Поръчка в края на процеса Потребителя/Купувачът трябва да натисне бутон, който ясно ще посочва, че подава Поръчката и това води до задължение за заплащане на посочената цена. Продавачът не приема поръчки по телефон.

3.6 Потребителят/Купувачът имат право да оттеглят своята Поръчка до момента на потвърждението й от Продавача, като се свържат с последния и му изпратят електронно съобщение за това. След потвърждението на Поръчката между страните има сключен Договор от разстояние и отказът от него става по реда и условията посочени по-долу в тези Общи условия.

3.7. До момента на доставката Продавачът може едностранно да прекрати Договора от разстояние без никоя от страните да има право да претендира за обезщетение за вреди или пропуснати ползи, освен в останалите предвидени случаи, също и при следните ситуации: а) информацията, предоставена от Потребителя е непълна, невярна и/или невалидна; б) Продавачът е получил сигнал за незаконно поведение на Потребителя във връзка с използването на интернет магазин christian-bg.com; или в) в случай, че две или повече доставки към Купувача не са завършили с успех през предходните 12 месеца без наличие на основателна причина.

 1. Информация за продуктите

4.1 Информация относно особеностите и характеристиките на продуктите е налична на продуктовите страници на интернет магазин christian-bg.com. Само продукти, посочени на интернет магазин christian-bg.com с описание и с продажна цена, са предназначени за продажба. Рекламни материали, включително, но не само банери, показвани на интернет магазин christian-bg.com, в Интернет, в канали в социални мрежи и др. имат за цел единствено да промотират Продавача, интернет магазин christian-bg.com или съответни марки и не създават задължение за Продавача да има налични за продажба точно същите показани в такива материали продукти.

4.2.При представяне на някой продукт Продавачът има правото да използва и други продукти, в т.ч. и аксесоари, които не са част от неговия каталог. В такива случаи каталогът на Продавача включва единствено посочения за продажба продукт.

4.3. Интернет магазин christian-bg.com използва официално предоставени от производителя на продукта данни за цветовата гама.Потребителят/Купувачът се съгласява, че е възможно да има разлики в цветовете между действително доставеният продукт и неговото изображение на интернет магазин christian-bg.com, предвид обстоятелството, че цветовете, които се виждат на снимките са зависими от техническите параметри и конфигурация на устройството, на което Потребителя/Купувача визуализира снимките.

4.4. Продавачът предлага всички Стоки на интернет магазин christian-bg.com с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им.

4.5. Потребителят има право да предяви рекламация на артикулите след получаване на доставката, ако при отваряне установи, че артикулите или опаковката са повредени. Потребителят е длъжен незабавно след получаване на доставката да провери стоката и да установи дали са налице основанията за рекламация. В този случай за упражняване на правото си на рекламация. Потребителят е длъжен да съхранява доставените му артикули и да ги върне в добър търговски вид, в който ги е получил, в оригиналната им опаковка без каквито и да е било последващи механични и/или други въздействия , следи от употреба на ходилото, драскотини, олющване и др./, заедно с получените при доставка етикети и гаранция.

4.6.При разлепване и/или дефект, който може да бъде отстранен и само ако проблемът не е в резултат на неправилна експлоатация, обувните артикули се ремонтират в срок до 30 дни и се изпращат по куриер за  сметка на продавача. Гаранционните карти, издадени от www.christian-bg.com ще се изпращат на Потребителя на хартиен носител заедно с поръчания продукт. В случай, че Потребителя не уведоми christian-bg.com за липсата на гаранционната карта в рамките на максимум 48 (четирдесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес info@christian-bg.com, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.

 

 1.  Използване на Интернет Магазин www.christian-bg.com

5.1. Интернет магазин christian-bg.com и цялото му съдържание, включително, но не само дизайн, текст, графики, лога, изображения, аудио и видео клипове, софтуер, търговски марки, бази данни, имена, информация и всякакво друго съдържание са защитени авторски права и/или права на интелектуална и индустриална собственост и е собственост на Продавача или съответни негови доставчици. Всички подобни права са запазени и не могат да бъдат копирани, публикувани, разпространявани, модифицирани, излъчвани, публикувани, публично предоставяни или използвани по какъвто и да било начин без предварително писмено съгласие на Продавача или съответния носител на правата.

5.2. Никакво съдържание, предоставено на Потребителя или Купувач посредством различни комуникационни канали (е-мейл, Профил или др.) не представлява съгласие на Продавача за използване на такова съдържание и същото може да бъде съхранявано и използвано единствено за лични и нетърговски цели на Потребителя/Купувача само доколкото е необходимо във връзка със сключен Договор от разстояние или добросъвестно използване на интернет магазин christian-bg.com.

5.3. Продавачът не гарантира, че интернет магазин christian-bg.com и отделни негови части ще бъдат достъпни постоянно и за същите няма да възникват неизправности или няма да съдържат грешки и не носи отговорност за такива ситуации до максималната степен, позволена от приложимия закон. Продавачът има право да променя по своя преценка и без предупреждение интернет магазин christian-bg.com, неговото съдържание или части от него, да го спира временно, за продължителен период от време или постоянно.

5.4. Интернет магазин christian-bg.com може да съдържа връзка към уебсайтове, управлявани от трети страни. Моля да имате предвид, че Продавачът не проверява такива уебсайтове на трети страни и не поемаме отговорност за тях, тяхното съдържание, законност, предлагани продукти или услуги, правила на ползване и употреба. Използването всякакви уебсайтове на трети страни е на риск на използващото го лице.

5.5. Потребителят/Купувачът носят пълна отговорност за коментарите, снимките, информацията, материалите и съдържанието, които публикуват или предават за публикуване на интернет магазин christian-bg.com. Потребителят/Купувачът гарантират, че такива коментари, информация, материали и т.н.: няма да нарушават права на Продавача или трети лица; няма да бъдат незаконни, обидни, нецензурни, дискриминационни или да противоречат на добрите нрави; могат да бъдат неограничено използвани от Продавача и/или от трети лица във връзка с това, че са част от интернет магазин christian-bg.com, в това число, но не само да бъдат публично изпълнявани, записвани, модифицирани и т.н.; се предоставят/публикуват/използват без да се дължи каквото и да било заплащане, компенсация или възнаграждение във връзка с тях. Продавачът си запазва правото да откаже, спре, изтрие или премахне по своя преценка и без предупреждение всякакви такива публикации, материали, снимки, коментари и съдържание.

5.6. Потребителят/Купувачът нямат право да използват и да се опитват да използват интернет магазин christian-bg.com по неподходящ и непозволен начин, в това число, но не само да въвеждат вируси или други материали, които са зловредни или технологично вредни, да опитват да получат непозволен достъп или достъп до чужд Потребителски Профил, да променят интернет магазин christian-bg.com, да атакуват интернет магазин christian-bg.com посредством атака за срив на системата или действия, които влияят на работата на сървъра на интернет магазин christian-bg.com. Нарушението на тази разпоредба може да съставлява криминално деяние и Продавачът освен останалото може да сигнализира съответните власти за такива деяния.

5.7. Продавачът има правото да ограничи достъпа до интернет магазин christian-bg.com или части от него само за Клиенти, които са създали и са се регистрирали със собствен Потребителски Профил. Създаването на Потребителски Профил се извършва чрез попълване на стандартна форма публикувана на интернет магазин christian-bg.com. Регистрацията в Потребителския Профил се извършва чрез избрани от Потребителя/Купувача потребителско име и парола. При създаване на Потребителски Профил, Поръчка или сключване на Договор от разстояние Потребителя/Купувачът се задължават да предоставят вярна и точна информация.

5.8. Всеки Потребител/Купувач може да има само един Потребителски Профил. Потребителя/Купувачът се задължават да не използват чужд Потребителски Профил и да не разкриват и споделят своя Потребителския Профил и данните за достъп до него с други лица и се съгласяват, че носят цялата отговорност от подобно използване и споделяне. Продавачът не носи отговорност за използване, споделяне, разкриване или загуба на данни за достъп до Потребителският Профил. В случай на съмнение за неправомерно използване, разкриване или загуба на данни за достъп до Потребителския Профил Потребителят/Купувачът се задължават незабавно да уведомят Продавача и да му представят подробна информация за обстоятелствата и причините за това.

5.9. Страните се съгласяват, че ако Потребителят/Купувачът промени информация или данни, посочени в неговия Потребителски Профил, всички съществуващи Договори от разстояние, действащи по време на промяната остават в сила с данните към момента на сключването им.

 

 1. Цена, разходи за доставка и начин на плащане

6.1. Всички цени на интернет магазин christian-bg.com са в български лева , за един брой/чифт от всеки изложен продукт.

6.2. Цената на продукта/продуктите в Поръчката може да не включва цената за доставка, в които случаи преди завършването на Поръчката на интернет магазин christian-bg.com ще бъде посочена точната стойност на допълнителните разходи, които Потребителя трябва да заплати, в това число цената за доставка, ако има такива, както и общата стойност на Договора от разстояние, включително цената на поръчаните продукти с включени данъци, такси и цената за доставката им. С изпращането на Поръчката Потребителя се съгласява да заплати общата стойност на Договора, в това число и на таксата за доставка, ако има такива, в посочения при изпращане на Поръчката размер.

6.3. Продавачът има право да променя цените на предлагани на интернет магазин christian-bg.com продукти и услуги без да известява за това Потребителя/Купувача. За избягване на съмнение се уговаря, че валидната цена по сключен Договор за разстояние ще е тази към момента на Поръчката, за която Купувачът е получил потвърждение от Продавача.

6.4. Потребителят/Купувачът се съгласява, че е допустимо да има разлика между цените, обявени в интернет магазин christian-bg.com и тези във физическите магазини на Продавача в страната.

6.6. Фактурирането на закупените продукти става в български лева (BGN). Фактури се издават единствено на името на Купувача, който е направил Поръчката.

6.7. Заплащането на поръчката се извършва с наложен платеж при доставка на поръчания продукт. Преди да заплати купувача има опция за преглед и тест на поръчаният продукт.

 1. Доставка на продукти

7.1. Продуктите, закупени през интернет магазин christian-bg.com се доставят на Потребителя чрез куриерска фирма “Еконт Експрес” ООД. Рискът от загуба или повреда на продуктите преминава върху Купувача в момента, в който той или посочено от него лице, различно от избраната от Продавача куриерска фирма приеме стоките.

7.2.Интернет магазин christian-bg.com доставя продуктите безплатно до офис на куриерска фирма “Еконт Експрес” ООД. Доставката е безплатна ако стойността на продуктите е по-голяма от 49 лв.Ако цената на продукта е по-малка от 50 лв. клиента заплаща 4 лв за доставка.

При желание на клиента доставката да е до адрес ,то той заплаща доставката,като при закупуване на стоката получава  отстъпка от цената й в размер на 4лв./стойността на доставка до офис на ЕКОНТ/

7.3. Времето за доставка обикновено е до 2 работни дни от сключване на Договора от разстояние, но не повече от максимално позволения срок според действащото законодателство. Ако продуктът не може да бъде доставен Продавачът ще информира Потребителя/Купувача за това.

7.4. Продукти изпратени до посочен от Потребителя/Купувача офис на куриерска фирма Еконт ще бъдат задържани в такъв офис и следва да бъдат потърсени и взети от Купувача в срок до 2 (два) дни от доставката им в офиса. В случай, че Купувачът не е взел продуктите в този срок Продавачът има право да счита договора за невалиден или че Купувачът се е отказал от него.

 1. Законово право на отказ от Договора от разстояние и връщане на продукти

8.1. Купувачът има гарантирано законово право да се откаже от сключен Договор от разстояние без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на:  приемане на продукта от Купувача или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача – при Договор от разстояние.

8.2. Купувачът няма право да упражни правото си на отказ от Договор от разстояние в предвидените съгласно Закона за защита на потребителите случаи и по-специално по отношение на договори за продукти, изработени по поръчка на Купувача или съобразно негови индивидуални изисквания.

8.3. Купувачът се задължава да информира Продавача недвусмислено за своето желание да се откаже от Договора от разстояние като заяви решението си чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения по-горе 14 дневен срок.

8.4. Купувачът, който упражни правото си на отказ от Договора от разстояние е отговорен за връщането на съответните продукти на Продавача в състоянието, в което са му били доставени не по-късно от 14 дни.

8.5. Купувачът се задължава да върне продуктите на Продавача до офис Битоля -гр.Варна на куриерската фирма Еконт Експрес ООД

8.6. Разходите за връщането на продуктите ще бъдат за сметка на Купува и същият се задължава да ги заплати директно на избрания от него превозвач. В случай, че разходите за връщането на продуктите са заявени от Купувача за сметка на Продавача последният няма да приеме пратката докато купувача не заплати разходите за връщане на куриерска фирма “Еконт Експрес” ООД.

8.7. В срока за отказ от Договора от разстояние Купувачът може също да иска да върне поръчан от него продукт и замяната му с друг, като писмено заяви на Продавача желанието си това. Такава замяна и условията по нея трябва да бъдат одобрени писмено от Продавача. В този случай страните приемат, че не е налице отказ от Договора от разстояние, а негова модификация по общо съгласие на страните. За избягване на съмнение Купувачът има законово право да се откаже от Договора от разстояние и по отношение на новия заменящ продукт при същите условия, приложими за първоначално получения.

8.8. Купувачът се задължава да върне продукта в същия вид, в който му е доставен, с оригинална опаковка, с всички принадлежащи към него етикети (без същите да са скъсани и/или отстранявани), без продукта да е бил третиран с препарати, замърсен, повреден или със следи от употреба. Във всички случаи на отказ от договора или др. връщане на продукт Купувачът е длъжен да съхранява по подходящ начин същия, неговото качество, цялост и невредимост до момента на връщането му. Купувачът отговаря за намалената стойност на продукта вследствие на боравене с него, различно от необходимото за установяване на неговото естество, характеристики и добро функциониране.

 1. Възстановяване на суми на Купувача

9.1. В случай на валиден отказ от Договора от разстояние Продавачът се задължава да възстанови на Купувача всички плащания, които е получил от него във връзка с продукта, по отношение на който е упражнено правото на отказ в това число получената цена на продукта. Такова възстановяване няма да включва разходите за връщане на продукта, които са сметка на Купувача.

9.2. Продавачът ще възстанови сумите по предходната точка в 14 дневен срок от датата, на която е бил информиран за отказа от Договора от разстояние. Продавачът има право да задържи възстановяването на сумата докато получи продукта обратно.

9.3. Купувачът се съгласява, че Продавача ще му възстанови сумите чрез банков превод по посочена от Купувача негова лична банкова сметка в лева, открита в Република България, като преводът по такава банкова сметка няма да бъде свързан с разходи за Купувача. Продавачът не носи отговорност за грешно подадена банкова сметка от Купувача. Отговорността на Продавача да възстанови сумите се ограничава до извършване на банковия превод към посочената от Купувача банкова сметка.

 1. Обработка на лични данни

10.1. Продавачът обработва лични данни в съответствие с приложимите закони и съгласно Политиката си за лични данни, която е и неразделна част от настоящите Условия.

10.2. Предоставянето на лични данни на Продавача е доброволно.

10.3. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие за обработването на предоставени от него/нея лични данни от страна на Продавача. Продавача обработва лични данни за следните цели:

– Потвърждение, доставка и фактуриране на направена Поръчка;

– Проверка, потвърждаване и обработване на плащания и трансфери;

– Отказване на Поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с Поръчка или Договор от разстояние;

– Обслужване и контактуване с Потребители/Купувачи;

– Осигуряване на достъп до услуги, в това число за изпълнение на Договори от разстояние и всички отношения между страните породени от тях, включително доставка на пратки, гаранционно обслужване и др.;

– Събиране на вземания;

– Маркетингови цели, в това число изпращане на брошури, известия и съобщения;

– Статистически цели.

10.4. Продавачът може да събира и използва данни, предоставени от уеб-браузъра или приложението, чрез които е осъществен достъп до интернет магазин christian-bg.com (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпен интернет магазин christian-bg.com, име и версия на уеб-браузъра, операционна система), които могат да бъдат използвани за подобряване на услугите и обслужването, за целите на рекламата и статистиката.

10.5. Потребителят/Купувачът дава съгласие на Продавача, при спазване на приложимия закон, да разкрива и предоставя лични данни на Потребителя/Купувача на трети лица в България или чужбина, в това число на държавни и общински органи, на свързани с Продавача лица и дружества, на доставчици, дистрибутори и партньори на Продавача и свързани с тях лица и дружества, но единствено във връзка с изпълнение на гореописаните цели, в това число за да могат тези трети лица да изпълняват услуги за постигане на гореописаните цели като техническа поддръжка, доставка, обработка на поръчки, плащания и фактури, обслужване на Потребителя/Купувача, статистика и др. С приемане на тези Общи условия Потребителят/Купувачът се съгласява и упълномощава тези получатели да обработват личните му данни в електронна или друга форма за описаните цели.

10.6. Потребителят/Купувач може да отмените своята регистрация на интернет магазин christian-bg.com по всяко време като се свърже с Продавача. Потребителят/Купувачът също има право да се противопостави на събирането на лична информация за него/нея и да изиска нейното изтриване съгласно и доколкото е позволено от приложимия закон. За избягване на съмнение в тези случаи такова действие няма да засяга сключени Договори от разстояние, по които Продавачът има права и/или задължения.

10.7. Продавачът не контролира и не носи отговорност относно политиките за обработка на лични данни на трети лица, на които Потребителят/Купувачът предоставя данни, в това число и трети лица, които контролират приложения за достъп до интернет магазин christian-bg.com. Такова предоставяне на данни става при условия, определени от тези трети лица и Продавачът съветва Потребителя/Купувача да се запознае с тези условия.

 1. Контакти, съобщения и известия

11.1. Продавачът може да се свързва с Потребителя/Купувача на предоставените от последния данни за кореспонденция, както е посочено в Политиката за лични данни. В същата са описани възможността и начина Потребителя/Купувачът по всяко време да възрази срещу получаването на рекламни съобщения от Продавача.

11.2. Продавачът посочва на интернет магазин christian-bg.com в секцията “Контакти” своите пълни и точни данни за идентификация, както и информация за контакт с него (в т.ч. имейл, телефон, адрес). Всеки Потребител/Купувач може да се свърже с Продавача на посочените данни за контакт.

11.3. Потребителят/Купувачът има право по всяко време да се откаже от получаването на рекламни съобщения и да изрази несъгласието си да получава гласови повиквания и кратки текстови съобщения за целите на рекламата: а) чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа в рекламното съобщение; б) чрез свързване с Продавача чрез посочените данни за контакт, в това число по имейл, по телефон или чрез писмо до адреса на Продавача. Отказът от получаване на такива рекламни съобщения не представлява отказ от обвързване с настоящите Общи условия.

 1. Отговорност, изключване на отговорността и непреодолима сила

12.1. Страните се съгласява, че отговорността им една към друга е ограничена до случаите на умисъл и груба небрежност.

12.2. Никоя разпоредба в тези Общи условия няма за цел и не изключва отговорност на Продавача към Потребител/Купувач, която не може да бъде ограничена съгласно изискванията на императивните разпоредби на приложимия закон.

12.3. При условията на предходните разпоредби страните изключват всякаква отговорност на Продавача във връзка с интернет магазин christian-bg.com, предлаганите чрез него услуги и ползването му от страна на Потребителя/Купувача и по-специално:

– невъзможност за достъп до интернет магазин christian-bg.com или Потребителския Профил, технически повреди или грешки на интернет магазин christian-bg.com;

– загуба на данни или неправомерно използване на данни, причинени от атака на вируси или други зловредни кодове и материали;

– начин на използване на интернет магазин christian-bg.com и неговото съдържание;

– че предлаганите стоки и услуги ще задоволят изискванията или очакванията на Потребителя/Купувача;

– предлагани от трети лица стоки или услуги, които се рекламират на интернет магазин christian-bg.com;

– съдържанието, условията за ползване и отношенията с трети лица, достигнати чрез интернет връзки, разположени на интернет магазин christian-bg.com.

12.4. При използването на интернет магазин christian-bg.com Клиентът/Купувачът е лично отговорен за всички последствия от неговото поведение, в това число за вреди причинени на интернет магазин christian-bg.com, на Продавача или на всяко друго лице в резултат от такова негово поведение. Без да се ограничава отговорността по тази разпоредба Потребителят/Купувачът изрично се съгласява, че ще обезщети Продавача и/или всяко трето лице за всички претърпени от тях вреди в резултат на публикувано от Потребителя/Купувача съдържание, коментар или материал.

12.5. Продавачът има право едностранно, без предварително предупреждение и без да дължи каквото и да било обезщетение: а) да прекрати или ограничи достъпа до интернет магазин christian-bg.com и/или до отделни Потребителски Профили; б) да развали някой или всички сключени Договор от разстояние; в) да отмени някоя или всички Поръчки; г) да ограничи възможността за закупуване на продукти и услуги; д) да изтрие всякакви данни и материали от интернет магазин christian-bg.com и от своите система по своя преценка; по отношение на Потребител/Купувач, за който има данни или съмнения, че: а) при или във връзка с използването на интернет магазин christian-bg.com нарушава нормите на българското законодателство или правата на трети лица; б) нарушава някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия; в) по какъвто и да било начин злоупотребява с интернет магазин christian-bg.com, неговото съдържание или правата на трети лица и/или на Продавача.

12.6. Страните няма да носят отговорност за невъзможност или забавяне на изпълнението на техни задължения във връзка с договор, които са причинени от непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер (непреодолима сила). Такова събитие включва, без да се ограничава до, граждански безредици, стачка, пожар, природно бедствие, невъзможност или затруднено използване на сухопътен, морски или въздушен транспорт; невъзможност за използване на комуникационни мрежи и канали и др. Страната която се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за ограничаване на последствията му по отношение на договора.

 1. Приложим закон и спорове

13.1. Настоящите Общи условия са изготвени в съответствие с и по отношение на тях ще се прилага българското право.

13.2. Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или бъде намерена или обявена за недействителна, това няма да повлияе на останалите разпоредби и да доведе до недействителност на Общите условия в цялост или на конкретен Договор от разстояние.

13.3. Страните се съгласяват, че всички спорове във връзка с тези Общи условия и Договори от разстояние към които те се прилагат ще се решават по взаимно съгласие чрез преговори, а ако това е невъзможно ще бъдат отнасяни до компетентния български съд в съответствие с изискванията на българското законодателство.

Бисквитките ни помагат да подобрим нашите услуги. Политика за бисквитки

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close